Bg-Flower.png

ಅಲರಿಪ್ಪು (Alarippu)

ತಿಶ್ರ ನಡೆ

ತಾ ತೈ ತೈಯುo|| ತತ್ ತಾo ಕೀಟ ತಕ||
ತಾ ತೈ ತೈಯುo|| ತತ್ ತಾo ಕೀಟ ತಕ||
ತಾ ತೈ ತೈಯುo|| ತತ್ ತಾo ಕೀಟ ತಕ||
ತಾ ತೈ ತೈಯುo|| ತತ್ ತಾo ಕೀಟ ತಕ||

೧ನೇ ಕಾಲ
ತಾಂ , ಧಿ ||  ತಾಂ , ಕಿಟತಕ || ತೈ , ತತ್ || ತೈ , ಕಿಟತಕ ||

೨ನೇ ಕಾಲ
ತಾಂ  ಧಿ ,  ತಾಂ|| ತೈ , ತತ್ ತೈ , ,||

೩ನೇ ಕಾಲ
ತಾಂ ಧಿತಾಂ ತೈ , ತತ್ ತೈ ||
ತಾಹತ ಝಮ್ ತರಿ ತಾ
ಝಮ್ ತರಿ ಜಗ ತರಿ ತೈ
ತಧೀಂಗಿಣತೋಮ್
ತಕ ತಧೀಂಗಿಣತೋಮ್
ತಕ ದಿಕ್ಕು ತಧೀಂಗಿಣತೋಮ್
ತಾಂ , ,
ದ್ರಿಗುಡ್ ತಕ – ೯ ಸರಿ
ತಳಾ೦ಗು ತೊಂ ಕೀಟತಕತರಿಕಿಟತೊಂ
ತಾ ತೈ ತೈಯುಮ್ ತತ್ ತಾಂ ಕಿಟತಕ

Tishra Nade

Tā tai taiyum|| tat tām kīṭa taka||
tā tai taiyum|| tat tām kīṭa taka||
tā tai taiyum|| tat tām kīṭa taka||
tā tai taiyum|| tat tām kīṭa taka||

1st kāla
tāṁ, dhi ||  tāṁ, kiṭataka ||tai, tat || tai, kiṭataka ||

2nd kāla
tāṁ  dhi,  tāṁ|| tai, tat tai, ,||

3rd kāla
tāṁ dhitāṁ tai, tat tai ||
tāhata jham tari tā
jham tari jaga tari tai
tadhīṅgiṇatōm
taka tadhīṅgiṇatōm
taka dikku tadhīṅgiṇatōm
tāṁ, ,
driguḍ taka – 9 times
taḷāngu toṁ kīṭatakatarikiṭatoṁ
tā tai taiyum tat tāṁ kiṭataka

Sriveena Narthana Shaale