Bg-Flower.png
ರಾಗ:  ನಾಟ ತಾಳ: ಆದಿ ನೃತ್ಯ ಸ೦ಯೋಜನೆ: ಆಕಾಶ್ ನರಸೀಪುರ

Rāga: Nāṭa tāḷa: Ādi nr̥tya sa0yōjane: Akash Narasipura

ದಿದಿತೈ ತಾಂ | ದಿದಿತೈ ತಾಂ || ದಿತೈದತ್ತಕ| ದತ್ತತ್ತಾಮ್|| ( 5 ಬಾರಿ)

ಕುತ್ತಕಿಟ ಗಿಣತೋ೦ಗ |ಠಕುತಾ೦ ತೋ೦ಗ||

ತಾತ೦, ಗೀತ೦ , | ತತಕಿಟ ತಕದಿಗಿ|| ( 2 ಬಾರಿ)

ಕುತ್ತಕಿಟ ಗಿಣತೋ೦ಗ |ಠಕುತಾ೦ ತೋ೦ಗ||

ತಾ೦ಕುಕು ತಾ೦ಕುಕು ತಾ೦ಕುಕು ಧೀಮ್ ಧೀಮ್ || (2 ಬಾರಿ)

ಧೀರಕಿಟ ಕಿಟತೋ೦ ಧಿಕ್ಕುತರಿ| ಧಿದ್ದಿರ ಕಿಟತಕಿ ಧಿಕ್ಕುತೋ೦ಗ|| (2 ಬಾರಿ)

ಅರಳುವ ನಾಳುವ| ಶುಭ್ರ ವಿನಾಯಕ ||

ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ| ಗಣಪತಿ ಜಯಜಯ||

ವಿದ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕ| ನೇ ಜಯ ಜಯ||

ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ| ನೇ ಜಯಜಯ|| ( 2 ಬಾರಿ)

ತದಿಗು ತ೦ ದಿಗು| ಗಜ ಮುಖ ದೇವನೇ| ( 2 ಬಾರಿ)

ದಿತ್ತೋ೦ ಕಿಟತಕ ಧಿಕ್ಕು ತೋ೦ಗ| ಸುರನರ ಪೂಜಿತ || ( 2 ಬಾರಿ)

ತೋ೦ ತೋ೦ ಕಿಟತಕ ತೊಣಗು ತಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಕೌತ್ವಂ||  (1 ಬಾರಿ)

ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ|
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ||

Diditai tāṁ | diditai tāṁ || ditaidattaka| dattattām|| (5 times)
kuttakiṭa giṇatōoga |ṭhakutāo tōoga||
tātao, gītao, | tatakiṭa takadigi|| (2 times)
kuttakiṭa giṇatōoga |ṭhakutāo tōoga||
tāokuku tāokuku tāokuku dhīm dhīm || (2 times)
dhīrakiṭa kiṭatōo dhikkutari| dhiddira kiṭataki dhikkutōoga|| (2 times)
araḷuva nāḷuva| śubhra vināyaka ||
vighna nivāraka| gaṇapati jayajaya||
vidya pradāyaka| nē jaya jaya||
mūṣika vāhana| nē jayajaya|| (2 times)
tadigu tao digu| gaja mukha dēvanē| (2 times)
dittōo kiṭataka dhikku tōoga| suranara pūjita || (2 times)
tōo tōo kiṭataka toṇagu takka gaṇapati kautvaṁ||  (1 time)

Vakratuṇḍa mahākāya kōṭisūrya samaprabha|
nirvighnaṁ kuru mē dēva sarvakāryēṣu sarvadā||
Sriveena Narthana Shaale