Bg-Flower.png
ಶಬ್ದ:  ಆಯರ್ ಶೆರಿಯ ರಾಗ: ರಾಗಮಾಲಿಕ ತಾಳ: ಮಿಶ್ರ  ಛಾಪು

Śabda:  Āyar śeriya rāga: Rāgamālika tāḷa: Miśra  chāpu

ಜತಿ – 1

ತಾ ತೈ ಯಾ ತೈ|| ದತ ತಾ೦  ,    ,    ||

ತಾ ತೈ ಯಾ ತೈ|| ದತ ತಾ೦ ಕಿಟತಕ||

ತದಣ ತಂದಣ ||ತಜೂಣು ಧಿಮ್  ಧಿಮಿ||

ತಣ೦ ತಣಕೀಟ|| ತಧಿಮೀ ಧಿಮಿಕೀಟ ||

ತಾ ತೈ ಯಾ ತೈ|| ದತ ತಾ೦  ,    ,    ||

Jati – 1

tā tai yā tai|| data tāo , , ||
tā tai yā tai|| data tāo kiṭataka||
tadaṇa tandaṇa ||tajūṇu dhim dhimi||
taṇao taṇakīṭa|| tadhimī dhimikīṭa ||
tā tai yā tai|| data tāo , , ||

ಪಲ್ಲವಿ  (ರಾಗ  ಕಾಂಬೋಜಿ ):

ಆಯರ್  ಶೆರಿಯರ್|  ಅರಿಂದಿಡಾಮಲುಮ್|

ಅಣ್ಣೆ ತಂದೆಯರ್| ತೇರಿಂದಿಡಾಮಲು೦|       

ವೇಯ ಗೋಪಿಯರ್| ನೆಂಜ೦  ಕವರ್ದಿ೦ಡ|

ಮಾಯಾವನ್ ಕುಳಲ್| ಊದುರಾನ್ ಎಂಗಳ್ |

ಮಾಯಾವನ್ ಕುಳಲ್| ಊದುರಾನ್ …|

 

Pallavi  (rāga  kāmbōji):

Āyar  śeriyar|  arindiḍāmalum|
aṇṇe tandeyar| tērindiḍāmaluo|
vēya gōpiyar| nen̄jao  kavardioḍa|
māyāvan kuḷal| ūdurān eṅgaḷ |
māyāvan kuḷal| ūdurān…|

ಜತಿ – 2

ತಳಾ೦ಗು ತೂ೦ ತರಿಕಿಟತೊಂ||  

ತದಣ ತಂದಣ ||ತಜೂಣು ಧಿಮ್  ಧಿಮಿ ||

ತಣ೦ ತಣಕೀಟ|| ತಧಿಮೀ ಧಿಮಿಕೀಟ ||

Jati – 2

taḷāogu tūo tarikiṭatoṁ||
tadaṇa tandaṇa ||tajūṇu dhim dhimi ||
taṇao taṇakīṭa|| tadhimī dhimikīṭa ||

ಅನುಪಲ್ಲವಿ  (ರಾಗ  ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ):

ಸುರುಂಡು ರುಂಡ|  ಅಕುಳಲೈ  ಅಸೈ೦ಡಿದ|

ಸುಂದರ  ಮುಖಂ|  ತುಲ೦ಗಿಡ| 

ಮರುಂಡಮಾನಿನಂ| ವೇ೦ಗೈ ಮರ೦ದಿಡ|

ಮಾಯಾವನ್ ಕುಳಲ್| ಊದುರಾನ್ ಪವ|ಳ  ವಾಯಿಲ್ ಕುಳಲ್| ಊದುರಾನ್ –|

 

Anupallavi  (rāga  ṣaṇmukhapriya):

Suruṇḍu ruṇḍa|  akuḷalai  asaioḍida|
sundara  mukhaṁ|  tulaogiḍa|
maruṇḍamāninaṁ| vēogai maraodiḍa|
māyāvan kuḷal| ūdurān pava|ḷa  vāyil kuḷal| ūdurān –|

ಜತಿ – 3

ತಳಾ೦ಗು ತೂ೦ ತರಿಕಿಟತೊಂ||  

ತದಣ ತಂದಣ ||ತಜೂಣು ಧಿಮ್  ಧಿಮಿ ||

ತಣ೦ ತಣಕೀಟ|| ತಧಿಮೀ ಧಿಮಿಕೀಟ ||

Jati – 3

taḷāogu tūo tarikiṭatoṁ||  
tadaṇa tandaṇa ||tajūṇu dhim  dhimi ||
taṇao taṇakīṭa|| tadhimī dhimikīṭa ||

ಚರಣ – 1 (ರಾಗ  ನಾಟ್ಟಕುರಿಂಜಿ)

ಶಿರು ವಿರಳ್ ಗಳ್ ಅ||  ಕುಳಲೈ ತಳುವಿಡ ||

ಶ೦ ಕಮಲರ್  ಕಣ್|| ಸಾಯಿತ್ತಿಡ||  

ಕುರುವಿಯರ್  ವೈ  ಅ|| ಪುರುವಂ  ನೆರಂಗಿಡ ||

ಗೋಪಾಲನ್ ಕುಳಲ್| ಊದುರಾನ್ ಎಂಗಳ್||

ಬಾಲನ್ ಕುಳಲ್|| ಊದುರಾನ್ –||

 

Caraṇa – 1 (rāga  nāṭṭakurin̄ji)

śiru viraḷ gaḷ a||  kuḷalai taḷuviḍa ||
śao kamalar  kaṇ|| sāyittiḍa||  
kuruviyar  vai  a|| puruvaṁ  neraṅgiḍa ||
gōpālan kuḷal| ūdurān eṅgaḷ||
bālan kuḷal|| ūdurān –||

ಜತಿ – 4

ತಳಾ೦ಗು ತೂ೦ ತರಿಕಿಟತೊಂ||  

ತದಣ ತಂದಣ ||ತಜೂಣು ಧಿಮ್  ಧಿಮಿ ||

ತಣ೦ ತಣಕೀಟ|| ತಧಿಮೀ ಧಿಮಿಕೀಟ ||

Jati – 4

taḷāogu tūo tarikiṭatoṁ||  
tadaṇa tandaṇa ||tajūṇu dhim  dhimi ||
taṇao taṇakīṭa|| tadhimī dhimikīṭa ||

ಚರಣ – 2 (ರಾಗ  ಮಧ್ಯಮಾವತಿ)

ಗೋವಿಂದನ್  ಕುಳಲ್||  ಗೀತ  ನಾದಮುಮ್||

ಗೋಪಿಯರ್  ಶೆವಿ||  ಸಾಯ್ತಿಡ||

ಮೋಹಂ  ಕೊಂಡೋಡಿ||  ವೇಗಮಾಯಿವರ||

ಕಣ್ಣನೇ  ಧ್ಯಾನಂ||  ಸೈಗಿರಾರ್  ಕಮ||

ಲ ಕಣ್ಣನೇ  ಧ್ಯಾನಂ  ಸೈಗಿರಾರ್||

 

Caraṇa – 2 (rāga madhyamāvati)

gōvindan kuḷal|| gīta nādamum||
gōpiyar śevi|| sāytiḍa||
mōhaṁ koṇḍōḍi|| vēgamāyivara||
kaṇṇanē dhyānaṁ|| saigirār kama||
la kaṇṇanē dhyānaṁ saigirār||

ಚರಣ  ಜತಿ:

ತಳಾ೦ಗು ತೂ೦ ತಕತದಿ೦ಗಿಣತೋಮ್ ||  

ತದ್ದಿಣ೦  ತಕು೦ತರಿಕಿಟತಕ||

ತಕ  ದ್ದಿಣ೦ ತಕು೦ತರಿಕಿಟತಕ||

ದಿತ್ತಿಣ೦ ತಕು೦ತರಿಕಿಟತಕ||

ತಳಾ೦ಗು  ತೊ೦ ತಕತದಿ೦ಗಿಣತೊ೦||

ತಾ ಥೈ ಯಾ ತೈ|| ದತ ತಾ೦  ,    ,    ||

ತಾ ಥೈ ಯಾ ತೈ|| ದತ ತಾ೦ ಕಿಟತಕ||

Caraṇa  jati:

Taḷāogu tūo takatadi0giṇatōm ||  
taddiṇao  taku0tarikiṭataka||
taka  ddiṇao takuotarikiṭataka||
dittiṇao takuotarikiṭataka||
taḷāogu  too takatadi0giṇatoo||
tā thai yā tai|| data tāo  ,    ,    ||
tā thai yā tai|| data tāo kiṭataka||
Sriveena Narthana Shaale